, 17 May 2021, Monday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Հարգելի Հաճախորդ՝ այս պահին կայքում առկա է որոշակի խնդիր Բանկերի փոխարժեքների հետ կապված։

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 63 17 May, 18:01 518.50 523.50 626 641 6.95 7.20 725 745
2. Konvers-BankConverse Bank star 36 17 May, 18:01 518.50 523.50 628 638 7 7.22 729 741
3. AyDi-BankIDBank star 15 17 May, 18:01 518.50 523.50 629 639 7 7.20 726 746
4. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 4 17 May, 18:01 519.50 524.50 627 640 6.91 7.20 729 741
5. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 17 May, 18:01 519.50 524 633 641 7 7.20 731 739
6. ArdshinbankArdshinbank star 53 17 May, 18:01 519 524 628 641 6.95 7.20 726 743
7. AraratBankAraratBank star 55 17 May, 18:01 53 128
8. Akba-bankACBA bank star 59 17 May, 18:01 519 524 628 642 7.01 7.26 726 745
9. Mellat-bankMellat Bank star 1 17 May, 18:01 519 525 627 639
10. ArcakhbankArtsakhbank star 19 17 May, 18:00 518.50 523.50 626 638 6.96 7.18 726 743
11. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 17 May, 18:00 518.50 523.50 628 638 6.96 7.24 727 746
12. EvokabankEvocabank star 14 17 May, 18:00 519 523 630 638 7.01 7.17 728 742
13. InekobankInecobank star 23 17 May, 18:00 519 524 628 640 6.95 7.20 726.50 745
14. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 9 17 May, 18:00 519 524 630 640 6.99 7.19 731.50 743.50
15. YunibankUnibank star 48 17 May, 18:00 519 524.50 627 641 6.95 7.20 725 745
16. AmeriabankAmeriabank star 20 17 May, 18:00 518.50 523.50 628.50 640.50 6.96 7.20 729 743
17. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 17 May, 18:00 519 524 627 640 7 7.20 726 745
Minimum518.50523531286.917.17725739
Maximum519.505256336427.017.26731.50746
Average518.88523.88594.32609.686.977.20727.40743.50
Fluctuation (May 15)00000000

Currency Converter

I have   I want