, 18 June 2021, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Հարգելի Հաճախորդ՝ այս պահին կայքում առկա է որոշակի խնդիր Բանկերի փոխարժեքների հետ կապված։

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 63 17 Jun, 20:01 511 516 607 620 6.99 7.24 708 728
2. Konvers-BankConverse Bank star 36 17 Jun, 20:01 511 516 609 618 7.03 7.25 712 723
3. AyDi-BankIDBank star 15 17 Jun, 20:01 510.50 516 609 620 7.04 7.24 711 731
4. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 4 17 Jun, 20:01 511.50 516.50 610 623 6.95 7.24 713 725
5. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 17 Jun, 20:01 512 516 613 620.50 7.03 7.18 715 722.50
6. ArdshinbankArdshinbank star 53 17 Jun, 20:01 511 516 609 621 7 7.24 708 725
7. AraratBankAraratBank star 55 17 Jun, 20:01 53 128
8. Akba-bankACBA bank star 59 17 Jun, 20:01 511.50 516.50 606 622 7.03 7.28 706 727
9. Mellat-bankMellat Bank star 1 17 Jun, 20:01 512 517 610 622
10. ArcakhbankArtsakhbank star 19 17 Jun, 20:00 511.50 516.50 611 624.50 7.02 7.22 712 727
11. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 17 Jun, 20:00 510.50 515.50 607 617 6.97 7.28 707 726
12. EvokabankEvocabank star 14 17 Jun, 20:00 511 516 610 619 7.06 7.20 713 728
13. InekobankInecobank star 23 17 Jun, 20:00 511 516 607.50 619.50 7.01 7.26 708 725
14. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 9 17 Jun, 20:00 511 516 606 620 7 7.24 708.50 724.50
15. YunibankUnibank star 48 17 Jun, 20:00 511 516 607 620 7 7.30 708 731
16. AmeriabankAmeriabank star 20 17 Jun, 20:00 510.50 515.50 605.50 617.50 6.96 7.20 707 721
17. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 17 Jun, 20:00 511 516.50 606 621 7 7.21 705 727
Minimum510.50515.50531286.957.18705721
Maximum512517613624.507.067.30715731
Average511.12516.12575.65591.357.017.24709.43726.07
Fluctuation (Jun 15)-0.71-0.69+30.50+27.4500-0.59-0.44

Currency Converter

I have   I want